Menu
0
Cloud-based software
Advies op maat
Keuze uit diverse servicepakketten

Algemene voorwaarden

De Kassaman is een handelsnaam van Thinking Blue Solutions B.V. Hieronder staan de Algemene voorwaarden van Thinking Blue Solutions B.V. vermeld.

 

1. Opdracht.

Een opdracht kan schriftelijk of mondeling worden verstrekt.

  • In geval van een mondelinge opdracht geldt als bewijs van de opdracht de kennisname door de opdrachtgever van de aanvang van de werkzaamheden door Thinking Blue Solutions B.V., zonder dat opdrachtgever daartegen onverwijld schriftelijk heeft geprotesteerd.

1.2.     Indien de opdracht schriftelijk wordt verstrekt, is deze gebaseerd op een overeenkomst van opdracht. Op de overeenkomst van opdracht zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing en voor het overige de bepalingen van het Nederlandse recht.

 

2. Verplichtingen van Thinking Blue Solutions B.V.

2.1.      Thinking Blue Solutions B.V. verplicht zich tegenover de opdrachtgever tot:

  • het uitvoeren van de opdracht naar beste kunnen
  • het informeren van de opdrachtgever over de voortgang van de werkzaamheden
  • het geven van een duidelijke specificatie van de uit te voeren werkzaamheden.
  • De aanvaarde opdracht leidt voor Thinking Blue Solutions B.V. tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.

2.2.      In opdracht te verrichten werkzaamheden c.q. te leveren diensten zullen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever op het moment van ondertekenen van de opdracht respectievelijk het geven van de opdracht verstrekte schriftelijke dan wel mondelinge informatie alsook de op dat moment geldende toepasselijke literatuur en/of jurisprudentie.

 

3. Tarief, uren en kosten.

3.1.     De kosten van het uitvoeren van de opdracht zijn, tenzij in de overeenkomst anders is geregeld, gebaseerd op het in de overeenkomst vastgestelde uurtarief en het daarin vastgestelde aantal uren.

3.2.      Over het uurtarief wordt het geldende percentage BTW in rekening gebracht.

3.3.     Zonder nadrukkelijke instemming van de opdrachtgever kan, tenzij in de overeenkomst anders is geregeld, een overschrijding van het in de overeenkomst vastgestelde aantal uren niet aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht en kan geen wijziging op het uurtarief worden toegepast.

3.4.     Kosten die Thinking Blue Solutions B.V. ten behoeve van de uitvoering van de opdracht noodzakelijkerwijs aan derden moet betalen worden onder overlegging van de betalingsbewijzen aan de opdrachtgever apart in rekening gebracht.

 

4. Betalingsverplichting van de opdrachtgever.

4.1.     In de overeenkomst wordt geregeld in welke termijnen de kosten voor de uitvoering van de opdracht door Thinking Blue Solutions B.V. aan de opdrachtgever in rekening zullen worden gebracht.

4.2.     De opdrachtgever ontvangt voor de afgesproken termijnen een factuur en zal deze binnen 14 dagen na de datum daarvan betalen.

4.3.     Betaalt de opdrachtgever niet binnen de in punt 4.2. gestelde termijn dan kan Thinking Blue Solutions B.V. na 30 dagen na de datum van de factuur, nadat de opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld, de werkzaamheden voor de opdrachtgever opschorten totdat de opdrachtgever zijn betalingsverplichting is nagekomen.

4.4.     Na 30 dagen na de factuurdatum kan Thinking Blue Solutions B.V. naast het factuurbedrag de wettelijke rente over het factuurbedrag, alsmede de te maken kosten voor het betaald krijgen van de factuur aan de opdrachtgever in rekening brengen.

4.5.     Indien de opdrachtgever meent dat hij niet tot betalen gehouden is laat hij dit binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan Thinking Blue Solutions B.V. weten.

 

5. Beroepsaansprakelijkheid en overmacht.

5.1.     Thinking Blue Solutions B.V. is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, hetzij direct, hetzij indirect voortvloeiend uit of samenhangend met door Thinking Blue Solutions B.V. verrichte werkzaamheden en/of geleverde diensten.

5.2.     Opdrachtgever vrijwaart Thinking Blue Solutions B.V. voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan Thinking Blue Solutions B.V. onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Thinking Blue Solutions B.V..

5.3.     Indien de opdrachtgever aantoonbare schade heeft geleden als gevolg van aantoonbare onzorgvuldigheid of nalatigheid van de opdrachtnemer is Thinking Blue Solutions B.V. voor die schade aansprakelijk tot een maximum bedrag gelijk aan de kosten die voor de opdracht zijn

overeengekomen.

5.4.     De in de overeenkomst vastgestelde opleveringstermijn wordt verlengd met de periode gedurende welke de opdrachtnemer door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen. Thinking Blue Solutions B.V. zal in geval van overmacht de opdrachtgever daarvan onmiddellijk in kennis stellen.

5.5.     Thinking Blue Solutions B.V. is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen van (een) door haar ingeschakelde derde(n) indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op die derde(n) kan worden verhaald. Thinking Blue Solutions B.V. is gemachtigd om namens opdrachtgever eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van (een) ingeschakelde derde(n) te aanvaarden.

 

6. Openbaarmaking gegevens.

6.1 Thinking Blue Solutions B.V. verplicht zich tot strikte geheimhouding van vertrouwelijke
gegevens welke haar in het kader van de uitvoering van de opdracht bekend worden, tenzij bekendmaking tegenover derden in het kader van die uitvoering van de opdracht noodzakelijk is en behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking.

6.2.     Tevens zal Thinking Blue Solutions B.V. genoemde gegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn bestemd en waarvoor de opdracht is verstrekt.

 

7. Intellectueel eigendom.

7.1.     Alle rechten vallende op producten van de geest van Thinking Blue Solutions B.V. welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht komen toe aan Thinking Blue Solutions B.V..

7.2.      Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Thinking Blue Solutions B.V. is het opdrachtgever niet toegestaan die producten, in de meest ruime zin van het woord te (doen) verveelvoudigen, openbaren, exploiteren of aan derden ter beschikking te stellen.

 

 

8. Reclame.

Indien opdrachtgever wenst te reclameren met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of de facturen, dan dient dit schriftelijk te geschieden aan Thinking Blue Solutions B.V. binnen 30 dagen na de verzenddatum van de desbetreffende werkzaamheden/stukken. Deze reclame laat echter onverlet de betalingverplichting van opdrachtgever.

 

9. Beëindiging van de overeenkomst.

Beide partijen hebben de mogelijkheid om de overeenkomst te allen tijde op te zeggen, mits schriftelijk aan de wederpartij medegedeeld, gemotiveerd en onder opgave van redenen.

 

10. Opschortingsrecht.

Tot het moment waarop opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot op het honorarium voor de te verrichten werkzaamheden c.q. te leveren diensten heeft voldaan is Thinking Blue Solutions B.V. gerechtigd haar werkzaamheden c.q. de levering van haar diensten op te schorten. Dit geldt zowel voor aanvang als tussentijds.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Abonneer

Account aanmaken

Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.

Registreren

Recent toegevoegd

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Totaal excl. btw:€0,00
Bestel nog voor €50,00 en de verzending is gratis